ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ARTRA s.r.o., so sídlom Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Slovenská republika, IČO: 31 594 689 („Prevádzkovateľ“) vypracovala tieto Zásady spracúvania osobných údajov („Zásady“), aby Vás informovala o tom, akým spôsobom spracúva Vaše osobné údaje. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou.

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza prostredníctvom našej webovej stránky www.artra.sk („Webová stránka“) pri využívaní jej funkcionalít, ako aj pri využití možnosti kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formuláru alebo pri prihlásení sa na odber newslettera.

Nižšie v Zásadách odpovedáme na otázky, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie GDPR“).

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategória spracúvaných osobných údajov:

 1. Účel spracúvania: Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

  • Právny základ: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
  • Oprávnený záujem: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ktorá dobrovoľne vyplnila kontaktný formulár a to za účelom vybavenia jej požiadavky.
  • Právny základ: plnenie zmluvy alebo na základe žiadosti dotknutej osoby vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
  • Kategória osobných údajov: bežná.
 2. Účel spracúvania: Zasielanie marketingových správ a noviniek prostredníctvom newslettera

  • Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.
  • Kategória osobných údajov: bežná.
 3. Účel spracúvania: Analýza správania návštevníkov webovej stránky prostredníctvom analytických súborov cookies

  • Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.
  • Kategória osobných údajov: bežná.
 4. Účel spracúvania: Zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies

  • Právny základ: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
  • Oprávnený záujem: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje návštevníkov Webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies, aby zabezpečil riadny chod Webovej stránky v súlade s ich očakávaniami.

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere, a to našim zamestnancom, poskytovateľovi služby Google Analytics (spoločnosť Google), správcovi Webovej stránky a poskytovateľovi našej IT infraštruktúry.
V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinný Vaše osobné údaje sprístupniť verejným a súkromným osobám, ktorých právo na prístup k Vašim osobným údajom je uznané platnými právnymi predpismi.

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prenos Vašich osobných údajov môže nastať iba v prípade používania súborov cookies, a to využívaním služby Google Analytics, nakoľko poskytovateľ daného riešenia spoločnosť Google je usadená mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
Vaše údaje tak môžu byť prenášané do Spojených štátov amerických. Prenos Vašich údajov je však zabezpečený. Primerané záruky pri prenose údajov spoločnosťou Google tvoria štandardné zmluvné doložky.
Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín boli prijaté rozhodnutím Európskej komisie. Viac informácií o danom rozhodnutí sa môžete dozvedieť na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=sk

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na Webovej stránke uchovávame najviac po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky a/alebo počas trvania zmluvného vzťahu.
Osobné údaje poskytnuté prihlásením sa na odber newslettera sa budú uchovávať po dobu trvania súhlasu, resp. až do jeho odvolania.
Doba uchovávania osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies sa líši podľa druhu jednotlivých cookies, maximálna doba uchovávania je však 2 roky. Viac informácií o tom, ako používame cookies, sa môžete dozvedieť v Zásadách používania cookies.

Práva dotknutej osoby:

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte podľa článkov 12 až 22 Nariadenia GDPR nasledovné práva:

Dobrovoľné poskytovanie Vašich osobných údajov

Poskytovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné; ak máte záujem nás kontaktovať a očakávate našu odpoveď alebo chcete aby sme Vám zasielali novinky prostredníctvom newslettera je potrebné, aby ste nám poskytli Vašu e-mailovú adresu a ďalšie potrebné údaje. Následkom neposkytnutia potrebných údajov Vás nebudeme môcť kontaktovať resp. zasielať Vám novinky prostredníctvom newslettera, iné následky nie sú.

Automatické individuálne rozhodovanie

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov u nás nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Kontaktné údaje

V prípade ďalších otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na adresu artra@artra.sk. v prípade, ak chcete uplatniť Vaše práva, môžete sa na nás obrátiť písomne na adresu ARTRA s.r.o., so sídlom Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu artra@artra.sk. Tieto Zásady sa môžu z času na čas meniť, bezpečnosť Vašich osobných údajov však ostáva pre nás prioritou, preto Vás budeme o každej zmene Zásad informovať na tomto mieste. Táto verzia Zásad sa uplatňuje od 1.1.2022.

ARTRA s.r.o.

Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.